Iyengar Inspired Yoga Sequences (Beginner sequence one and two)

BEGINNER SEQUENCE ONE

tadasana
urdhva hastasana
urdhva buddanguliyasana
utthita hasta padasana
parsva hasta padmasana
vrksasana
utthita trikonasana
prasarita padottanasana
dandasana
urdhva hasta dandasana
padangusthasana dandasana
adho mukha svanasana
urdhva mukha svanasana
salamba sarvangasana
halasana
paschimottanasana
savasana

BEGINNER SEQUENCE TWO

tadasana
urdhva baddangulyiasana
gomukhasana
paschima namaskarasana
vrksasana
utkatasana
utthita trikonasana
virabhadrasana 2
utthita parsvokanasana
vimanasana
virabhadrasana 1
ardha chandrasana
parsvottanasana
uttanasana
virasana
balasana
adho mukha svanasana
urhdva mukha svanasana
dandasana
urdhva hasta dandasana
padangustha dandasana
janu sirsasana
paschimottanasana
savasana