Iyengar Inspired Yoga Sequences (Level 1)

LEVEL ONE SEQUENCE 1

tadasana
vrksasana
utthita trikonasana
virabhadrasana 2
utthita parsvokonasana
virabhadrasana 1
ardha chandrasana
parsvottanasana
prasarita padottanasana
adho mukha svanasana
dandasana
virasana
upavistha konasana
baddha konasana
janu sirsasana
paschimottanasana
bharadvajasana
setubanda sarvangasana
salamba sarvangasana
eka pada sarvangasana
halasana
setu bhanda sarvangasana
viparita karani
savasana

LEVEL ONE SEQUENCE 2

Samasthiti
Urdhva hastasana
Namaskara
Parsva hasta padmasana
Utthita trikonasana
Virabhadrasana 2
Utthita parsvakonasana
Parsvottanasana
Prasarita padottanasana
Dandasana
Urdhva hasta dandasana
Padangustha dandasana
Ardha halasana
Paschimottanasana
Savasana

LEVEL ONE SEQUENCE 3

Samasthiti
Urdhva baddhanguliyasana
Utthita parsvakonasana
Virabhadrasana one
Utkatasana
Parsvottana parsvottanasana
Uttanasana
Ardha halasana
Sarvangasana
Paschimottanasana
Setubanda sarvangasana
Savasana

LEVEL ONE SEQUENCE

Samasthiti
Utthita trikonasana
Virabhadrasana 2
Utthita parsvakonasana
Vimanasana
Virabhadrasana 1
Parivrtta trikonasana
Ardha chandrasana
Uttanasana
Padangustasana
Virasana
Parsvatasana in virasana
Balasana
Adho mukha svanasana
Urdhva mukha svanasana
Dandasana
Urdhva hasta dandasana
Paschimottanasana
Janu sirsasana
Salamba sirsasana
Salamba sarvangasana
Halasana
Paschimottanasana
Savasana